คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ International Congress Centre MCK เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน The 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023 INTARG® ภายในงานมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นในทวีปยุโรป ซึ่งในปี 2023 จัดโดย Eurobusiness-Haller และได้เชิญ วช. ร่วมเป็น Partner ของการจัดงานในฐานะหน่วยงานหลักของไทย ที่ได้รับมอบหมายจาก Eurobusiness-Haller ในการพิจารณากลั่นกรองนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ มีประเทศต่างๆในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 30 ประเทศ