คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

 

 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต สมนามสิทธิ์ “ตักสิลา”
งานวิจัยให้ก้าวหน้า ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์ 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านวิศวกรรมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความรู้เป็นผู้ประกอบการ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศที่นําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

สมรรถนะหลัก

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.