คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

 

 

 

ปรัชญา

สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต สมนามสิทธิ์ “ตักสิลา”
งานวิจัยให้ก้าวหน้า ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์ 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม (ด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนและนวัตกรรมทางการเกษตร)

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม วิจัยและบริการวิชาการ

บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

EN-MSU

E – Excellence Research in Renewable Energy and agricultural innovation

N – Networking in Academic service

M – Management by fact and transparency

S – Societal contributions

U – Unity

สมรรถนะหลัก

มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนและนวัตกรรมทางการเกษตร

วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากรร่วมมือร่วมใจในการทำงาน มีการขับเคลื่อนองค์กรและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อัตลักษณ์นิสิต

สู้งาน ทำเป็น เด่นคุณธรรม

เป้าหมาย

  1. ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศด้านวิศวกรรมและ 1 ใน 30 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2567
  2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx (มุ่งสู่ EdPEx200)
  3. มีนักวิจัย ผลงานวิจัย เป็นที่ยอมรับในด้านพลังงานทดแทนและนวัตกรรมทางการเกษตรในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1        ผู้นำการผลิตบัณฑิตวิศวกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2        ผู้นำด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากลและบูรณาการกับบริการวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3        การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.