คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

The 14th International Conference on Science

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 15th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XV 2023)”

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 15th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XV 2023)” ซึ่งในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ มี Conference Topics ที่น่าสนใจมากมาย รายละเอียดในโปสเตอร์ด้านล่างนี้ การจัดงานมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10สิงหาคม 2566

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำหรับบุคลากร

วีดีทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ENG-MSU 2022 (Thai Version)
MSU Open House 2021
“คณะวิศวกรรมศาสตร์”

ปฏิทินกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.