คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการ การประกวดโครงงาน Thai-Laos project contest 2023 อบรมภาษาอังกฤษ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Arduino Microcontroller โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นิสิตนักศึกษาของสมาชิกเครือข่ายฯ มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อาจารย์และนิสิตนักศึกษาของสมาชิกเครือข่ายฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และเป็นเวทีระดับนานาชาติในการนำเสนอประกวดโครงงาน