คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กิจกรรม : โครงการนำเสนอผลงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1...
ต้อนรับกรรมการประเมินบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ต้อนรับกรรมการประเมินบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายงานเลขานุการ ต้อนรับกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับ...
MSU Road Show แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

MSU Road Show แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม MSU Road Show แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566...
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์...
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาโยธา   (แข่งขันสะพานไม้ไอติม)

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาโยธา (แข่งขันสะพานไม้ไอติม)

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เจ้าหน้าที่ และนิสิต...
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาโยธา

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาโยธา

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เจ้าหน้าที่ และนิสิต...