คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมแนะนำหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชา ทั้งนี้ตัวแทนคณาจารย์แต่ละสาขาวิชากล่าวทักทายพร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการร่วมพบนิสิตใหม่เพื่อแนะนำวิธีการอ่านคู่มือนิสิตและเล่มหลักสูตร พร้อมแจ้งปฏิทินการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิตร่วมพบนิสิตใหม่ เพื่อแนะนำเรื่องกองทุน กยศ. ทุนการศึกษาต่างๆ และระบบงานวินัยนิสิต ตลอดจนงานสวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ