คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

เมนู

แบบฟอร์มเอกสารงานวิจัย

หน่วยวิจัย

อนุสิทธิบัตร

บทความตีพิมพ์
– 2566
– 2565
– 2564
– 2563
– 2562

ข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

ที่ชื่อนักวิจัยชื่อผลงานชื่อวารสารฐานข้อมูล
1รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
Assoc. Prof. Dr.Sudsakorn Inthidech
Effect of Tungsten Equivalent
on HeatTreatmentBehaviorof
Semi-multi-alloyed White Cast
Iron for Abrasive Wear Resistance.
International Journal of Metalcasting volume 15, pages 229–240 (2021).ISI (Q2) / Scopus (Q1)
2รศ.ดร.ชลธีโพธิ์ทอง
Assoc. Prof.Dr.Chonlatee Photong
Effectsof intensityof magnetic
field generated byneodymium
permanent magnet sheets on
electrical characteristics of
monocrystalline silicon solar
cell.
IndonesianJournalof Electrical
Engineering and Computer Sciencethis link is disabled, 2021, 21(1), pp. 18–27
Scopus
3รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
Assoc. Prof. Dr.Juckamas Laohavanich
รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
Assoc. Prof. Dr.Suphan
Yangyuen
EFFECT OF SEED QUALITY
STIMULATION IN KHAO DAWK
MALI 105 PADDY DURING THE
DORMANCY PERIOD USING INFRARED RADIATION.
JournalofSustainabilityScience
and Management
Volume16 Number2,February
2021: 176-182
Scopus
4รศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ
Assoc. Prof.Dr.Yottha Srithep
Improving Polylactide Toughness by Plasticizing with Low
Molecular Weight Polylactide-Poly (Butylene Succinate)
Copolymer.
JournalofRenewable Materials;
Hendersonเล่ม 9,ฉบับ 7, (2021):
1267-1281.
ISI/ Scopus
5ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
Asst. Prof.Dr.Tawatchai Kunakote
Comparative Performance of
Twelve Metaheuristics for Wind
Farm Layout Optimisation.
Archives of Computational
Methods in Engineering (2021)
29, pages717–730
ISI Q1/
Scopus Q1
6รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
Multiple Hybrid of Lambda Iteration and Bee Colony Optimization Method for Solving
Economic Dispatch Problem.
International JournalonElectrical Engineering and Informatics
13(1):57-72 (2021).
ISI/ Scopus
7รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
A new hybrid algorithm combining ant lion optimization
and particle swarm optimization to solve an economic
dispatch problem with nonsmooth cost function | Nowy
algorytm hybrydowy łczcy
optymalizacj Ant Lion i optymalizacj roju czstek w celu
rozwizania ekonomicznego
problemu dystrybucji z funkcj
kosztów nierównomiernych
Przeglad Elektrotechnicznythis
link is disabled, 2021, 2021(9),
pp. 115–122
ISI/ Scopus
8รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
Monitoring System For A Bucket Milking MachineBased OnIo
T.
International JournalonElectrical Engineering Trenda and
Technology. Vol.69 (9), 29-33
(2021).
Scopus
9ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
Asst. Prof. Dr.Petch Pengchai
Roles of Packed Bed Porosity
on Performance of Biofilter
Microbial Fuel Cell in SyntheticLandfillLeachateTreatment.
Songyot Mongkulphit et al. /
GMSARN International Journal
15 (2021) 360-365
Scopus
10ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Optimal Reservoir of Small
Reservoirs by Optimization
TechniquesonReservoirSimulation Model.
ARPN Journal of Engineering
and Applied Sciencesthis link is
disabled, 2021, 16(10), pp.
1036–1044
ISI/ Scopus
11ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Developmentof decision-making support tools for future
reservoir management under
climate and land cover variability: A case study(Article)
International Review of Civil
Engineering, 12(4)pp.217-283
ISI/ Scopus
12ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Cross-drainage culvert design
under global climate and land
use changes.
Advances in CivilEngineeringthis link is disabled, 2021, Aritcle
ID 6625743
Scopus
13ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล
Asst. Prof. Dr.Nida Chaimoon
Nitrogen Flow Analysis Form
Different Land-Use of The Chi
River Basin (Maha Sarakham
Region, Thailand.
International Journal of GEOMATE, March., 2021, Vol.20, Issue 79, pp. 9-15ISI/ Scopus
14อ.ดร.บัญชา วัฒนะ
Dr.Buncha Wattana
ผศ.ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ
Asst. Prof. Dr. Supannika
Wattana
An Assessment of the Impacts
of Biodiesel Production on
Agriculture, Water, Energy and
Environment in Thailand.
GMSARN International Journalthis link is disabled,2021,15(1),
pp. 1–11
Scopus

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.