คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม MSU Road Show แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมแนะแนวนี้จัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้วางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/ วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม