คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Menu

Publication

- 2022

- 2021

- 2020

- 2019

Publiched Articles

Publiched Articles 2022

Publiched Articles 2021

Publiched Articles 2020

Publiched Articles 2019

No.AuthorTitleJournalIndexed
1Techarungruengsakul R., Ngamsert R., Thongwan T., Hormwichian R., Kuntiyawichai K., Ashrafi S.M., Kangrang A.Optimal Choices in Decision Supporting System for Network Reservoir Operation(2022) Water (Switzerland), 14 (24),Scopus (Q1)
2Kosasaeng S., Yamoat N., Ashrafi S.M., Kangrang A.Extracting Optimal Operation Rule Curves of Multi-Reservoir System Using Atom Search Optimization, Genetic Programming and Wind Driven Optimization(2022) Sustainability (Switzerland), 14 (23)Scopus
3Songsaengrit S., Kangrang A.Dynamic Rule Curves and Streamflow under Climate Change for Multipurpose Reservoir Operation Using Honey-Bee Mating Optimization(2022) Sustainability (Switzerland), 14 (14)Scopus
4Techarungruengsakul R., Kangrang A.Application of Harris Hawks Optimization with Reservoir Simulation Model Considering Hedging Rule for Network Reservoir System(2022) Sustainability (Switzerland), 14 (9) Scopus
5Yamoat N., Hanchoowong R., Sriboonlue S., Kangrang A.Temporal change of extreme precipitation intensity–duration–frequency relationships in Thailand(2022) Journal of Water and Climate Change, 13 (2), pp. 839 - 853Scopus
6Ngamsert R., Kangrang AApplying of Marine Predators Algorithm Linked with Reservoir Simulation Model considering Sedimentation for Reservoir Operation(2022) Advances in Civil Engineering, 2022,Scopus
7Patumchat P., Chaikumming W., Sala-Ngamand S., Sriprateep K.Computer modeling approach for multilayer interlocked woven structures(2022) Journal of Physics: Conference Series, 2256 (1) Scopus
8Nontawong W., Songchaisanguan R., Chaikumming W., Patumchat P., Sala-Ngamand S., Sriprateep K.Computer Geometric Modeling Approach of Weft Knitted fabric Structures(2022) Proceedings - 2022 6th International Conference on Computer, Software and Modeling, ICCSM 2022, pp. 58 - 61Scopus
9Patumchat P., Inthidech S., Srithep Y., Sriprateep K.Computer geometric modeling approach with filament assembly model for 2 × 1 and 3 × 1 twill woven fabric structures
(2022) Autex Research Journal,Scopus
10Opapaiboon J., Inthidech S., Visuttipitukul P., Matsubara Y.Solidification Structure and Heat Treatment Behavior of Multi-alloyed White Cast Iron with Extensive Molybdenum Content for Applying to Hot Work Rolls(2022) International Journal of Metalcasting, 16 (4), pp. 2065 - 2078 Scopus
11Vattanapuripakorn W., Sonsupap S., Khannam K., Bamrungwong N., Kaewkhiaw P., Sarasamkan J., Bubphachot B.Advanced Electric Battery Power Storage for Motors through the Use of Differential Gears and High Torque for Recirculating Power Generation(2022) Clean Technologies, 4 (4), pp. 987 - 1000 Scopus
12Kuankid S., Aurasopon A.The Effect of LED Lighting on Lettuce Growth in a Vertical IoT-Based Indoor Hydroponic System(2022) International journal of online and biomedical engineering, 18 (7), pp. 70 - 84Scopus
13Buranaaudsawakul T., Thongsan T., Lengpanich J., Sa-Ngiamvibool W.The Impact of Oversized Electrical Equipments on Energy Management of Thailand Department Stores
(2022) International Journal of Engineering Trends and Technology, 70 (12), pp. 35 - 41Scopus
14Lertkonsarn S., Sa-Ngiamvibool W.THE DEVELOPMENT A FULLY-BALANCED CURRENT-TUNABLE FIRST-ORDER LOW-PASS FILTER WITH CAPRIO TECHNIQUE(2022) EUREKA, Physics and Engineering, 2022 (5), pp. 99 - 106Scopus
15Phramala S., Pratumgul W., obma J., Sa-Ngiamvibool W.Preliminary Screening for Pulmonary Tuberculosis from Chest Radiography using Artificial Neural Network(2022) International Journal of Engineering Trends and Technology, 70 (8), pp. 318 - 326Scopus
16Pongsatitpat B., Prathepha K., Obma J., Sa-Ngiamvibool W.The Automatic Brain Tumor Segmentation Based on MRI Using Optimal Morphology Thresholding Methods(2022) Ingenierie des Systemes d'Information, 27 (3), pp. 409 - 414Scopus
17Puklibmoung T., Sa-Ngiamvibool W.Design and Fabrication of Broad-Beam Microstrip Antenna Using Parasitic Patches and Cavity-Backed Slot Coupling(2022) Applied System Innovation, 5 (2)Scopus
18Lertkonsarn S., Sa-Ngiamvibool W.THE DEVELOPMENT A FULLY-BALANCED CURRENT-TUNABLE FIRST-ORDER LOW-PASS FILTER WITH CAPRIO TECHNIQUE(2022) EUREKA, Physics and Engineering, 2022 (5), pp. 99 - 106Scopus
19Wankan C., Prathepha K., Sa-Ngiamvibool W.A Fully-Balanced Current-Tunable All-Pass Filter with CAPRIO Technique [W pełni zrównoważony, dostrajany prądowo filtr wieloprzepustowy z techniką CAPRIO](2022) Przeglad Elektrotechniczny, 98 (10), pp. 288 - 291Scopus
20Promsampao N., Chollacoop N., Pattiya AEffect of low-temperature hydrothermal treatment of HZSM-5 extrudates on the production of deeply-deoxygenated bio-oil via ex-situ catalytic fast pyrolysis of biomass
(2022) Fuel, 324Scopus
21Kumpanalaisatit M., Setthapun W., Sintuya H., Pattiya A., Jansri S.N.Current status of agrivoltaic systems and their benefits to energy, food, environment, economy, and society(2022) Sustainable Production and Consumption, 33, pp. 952 - 963Scopus
22Promsampao N., Chollacoop N., Pattiya ARegeneration of pristine HZSM-5 extrudates during the production of deeply deoxygenated bio-oil from: Ex situ catalytic fast pyrolysis of biomass in a bench-scale fluidised-bed reactor(2022) Reaction Chemistry and Engineering, 7 (2), pp. 398 - 415Scopus
23Srilek N., Aggarangsi P., Pattiya A., Tippayawong N.Influence of chloride and propionate anions on properties of corn hydrochar from hydrothermal carbonization and activation(2022) Biomass Conversion and BiorefineryScopus
24Chatsuvan T., Homwuttiwong S., Morris J., Ongwandee M.Volatile Organic Compounds from Unexpected Sources: Fabric Softener-Initiated Emissions(2022) EnvironmentAsia, 15 (1), pp. 131 - 141Scopus
25Nasaeng P., Wongsa A., Cheerarot R., Sata V., Chindaprasirt P.Strength enhancement of pumice-based geopolymer paste by incorporating recycled concrete and calcined oyster shell powders(2022) Case Studies in Construction Materials, 17Scopus
26Sriwiset S., Chiawchanwattana C., Laohavanich J.Designing of the small mixed-flow dryer and studying of hot air distributions(2022) Engineering and Applied Science Research, 49 (1), pp. 81 - 87Scopus
26Vipattanaporn C., Chiawchanwattana C., Laohavanich J., Yangyuen S.Influence of Seed Quality Stimulation in “Khao Dawk Mali 105” Rough Rice during the Deterioration Period Using an Automatic Soaking and Germination Accelerator Unit and Infrared Radiation Treatment(2022) AgriEngineering, 4 (2), pp. 414 - 423Scopus
28Senasutham R., Bureerat S., Laohavanich J., Chiawchanwattana C., Yangyuen S.Multi-objective optimization of a threading machine for tobacco leaves
(2022) Engineering and Applied Science Research, 49 (2), pp. 218 - 227Scopus
29Panmuang P., Photong C.Enhancement of voltage generation for thermoelectric generator using parabolic pulsed heating(2022) Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 28 (3), pp. 1248 - 1255Scopus
30Tawdee P., Prathepha K., Panmuang P., Photong C.Effects of Voltage Gain and Power losses in Z source Converter Circuit using Zero Voltage Switch
(2022) International Journal of Engineering Trends and Technology, 70 (8), pp. 126 - 131Scopus
31Hakaew P., Panmuang P., Prabpal P., Photong C.An Application of Multi-Frequency Alternating Current Source for VES on Soil Resistivity Measurement and Investigation(2022) Instrumentation Mesure Metrologie, 21 (2), pp. 79 - 85Scopus
32Ab Wahid A.K., Salim M.A., Masripan N.A., Saad A.B.M., Akop M.Z., Photong C.Optimal Prediction on Stretchability Thickness of Graphene Conductive Ink by Numerical Approach(2022) International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15 (Special Issue), pp. 483 - 494Scopus
33Ab Wahid A.K., Salim M.A., Masripan N.A., Photong C., Saad A.Md., Akop M.Z.Transient Thermal Simulation Analysis of Die-Attach Adhesives(2022) International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15 (Special Issue), pp. 502 - 522Scopus
34Wahid A.K.A., Salim M.A., Masripan N.A., Photong C., Saad A.Md., Akop M.Z., Mansor M.R.Numerical Analysis of GNP/Ag Die-Attach Adhesives with Different Thermal Conductivity(2022) International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15 (Special Issue), pp. 381 - 391Scopus
35Ab Wahid A.K., Salim M.A., Masripan N.A., Photong C., Saad A.Md., Akop M.Z.Finite Element Analysis on Stretchable Conductive Ink Materials Structure Under Strain and Stress Behaviour(2022) International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15 (Special Issue), pp. 441 - 454Scopus
36Saleh S.M., Salim M.A., Masripan N.A., Saad A.Md., Dai F., Photong C., Hamid N.A., Wahid A.K.A.
Preparation of Silver and Graphene Paste with a Specific Ratio of Organic Solvent(2022) International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15 (Special Issue), pp. 455 - 466Scopus
37Saleh S.M., Salim M.A., Masripan N.A., Saad A.Md., Dai F., Photong C., Wahid A.K.A.Evaluation of High Thermal Conductivity-Sintered Hybrid Die-Attach Materials in High-Power Electronic Packaging and Interconnections: A Comprehensive Review(2022) International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15 (Special Issue), pp. 467 - 482Scopus
38Kanjanawanishkul K.An Image-based Eri Silkworm Pupa Grading Method Using Shape, Color, and Size(2022) International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 15 (2), pp. 563 - 571Scopus
39Thung-Od K., Kanjanawanishkul K., Maneewarn T., Sethaput T., Boonyaprapasorn A.An In-Pipe Inspection Robot with Permanent Magnets and Omnidirectional Wheels: Design and Implementation(2022) Applied Sciences (Switzerland), 12 (3)Scopus
40Veang-In O., Srithep Y., Morris J., Pholharn D.Characterization of Polymer Composites between Stereocomplex Polylactide Blends with Poly (methyl methacrylate)(2022) Medziagotyra, 28 (4), pp. 474 - 481Scopus
41Wiset L., Poomsa-ad N., Duangkhamchan W.DRYING CHARACTERISTICS OF ERI SILKWORM SNACKS AS AFFECTED BY COMBINED MICROWAVE AND HOT AIR DRYING(2022) Suranaree Journal of Science and Technology, 29 (4)Scopus
42Nuan-On A., Angkawisittpan N., Piladaeng N., Soemphol C.Design and fabrication of modified sma-connector sensor for detecting water adulteration in honey and natural latex(2022) Applied System Innovation, 5 (1)Scopus
43Siripratum S., Pengchai P.Performance Investigation of the Reverse Anoxic/Anaerobic/Oxic Microbial Fuel Cell(2022) Engineering Journal, 26 (10), pp. 11 - 25Scopus
44Chaiwachiragompol A., Suwannata N.The Study of Learning System for Infant Cry Classification Using Discrete Wavelet Transform and Extreme Machine Learning(2022) Ingenierie des Systemes d'Information, 27 (3), pp. 433 - 440Scopus
45Pipatpaiboon N., Chompookham T., Rittidech S., Ding Y., Parametthanuwat T., Sichamnan S.USE OF SILVER NANOPARTICLES MIXED WITH DEIONIZED WATER IN A RECTANGULAR TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON: A CASE STUDY OF THE TWO-PHASE FLOW(2022) Frontiers in Heat and Mass Transfer, 19Scopus
46Chompookham T., Chingtuaythong W., Chokphoemphun S.Influence of a novel serrated wire coil insert on thermal characteristics and air flow behavior in a tubular heat exchanger
(2022) International Journal of Thermal Sciences, 171Scopus
47Kunakote T., Sabangban N., Kumar S., Tejani G.G., Panagant N., Pholdee N., Bureerat S., Yildiz A.R.Comparative Performance of Twelve Metaheuristics for Wind Farm Layout Optimisation
(2022) Archives of Computational Methods in Engineering, 29 (1), pp. 717 - 730Scopus
48Wattana S., Wattana B., Purathanung T.Impacts of Palm Oil-based Biofuel Utilization Promotion Policy in the Thai Transport Sector(2022) Environmental Research, Engineering and Management, 78 (2), pp. 7 - 18Scopus
49Wattana B., Wattana S.Implications of electric vehicle promotion policy on the road transport and electricity sectors for Thailand(2022) Energy Strategy Reviews, 42Scopus
50Woowong A., Piladaeng N.Design and development of temporary immersion bioreactor system controlled by microcontroller(2022) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 969 (1)Scopus
51Sonsilphong A., Sonsilphong S., Soemphol C., Hormdee D., Khampitak K.A Position Control System for a Single-port Laparoscopic Manipulating Robot(2022) Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2022Scopus
52Soemphol C., Nuan-On A., Parametpisit P.A prototype of 3D-printed permanent magnet generator for low power applications(2022) Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 25 (1), pp. 98 - 104Scopus
53Suwannahong K., Sirilamduan C., Deepatana A., Kreetachat T., Wongcharee S.Characterization and Optimization of Polymeric Bispicolamine Chelating Resin: Performance Evaluation via RSM Using Copper in Acid Liquors as a Model Substrate through Ion Exchange Method(2022) Molecules, 27 (21), Scopus
54Pahasup-Anan T., Kreetachat T., Ruengphrathuengsuka W., Wongcharee S., Usahanunth N., Imman S., Suwannahong K.Dust Explosion Risk Assessment of Extruded Food Production Process by Fault Tree Analysis(2022) ACS Chemical Health and Safety, 29 (1), pp. 91 - 97Scopus
55Suwannahong K., Sripirom J., Sirilamduan C., Thathong V., Kreetachart T., Panmuang P., Deepatana A., Punbut S., Wongcharee S.Selective Chelating Resin for Copper Removal and Recovery in Aqueous Acidic Solution Generated from Synthetic Copper-Citrate Complexes from Bioleaching of E-waste(2022) Adsorption Science and Technology, 2022Scopus
56Suwannahong K., Wongcharee S., Rioyo J., Sirilamduan C., Kreetachart T.Insight into molecular weight cut off characteristics and reduction of melanoidin using microporous and mesoporous adsorbent(2022) Engineering and Applied Science Research, 49 (1), pp. 47 - 57Scopus
57Tankasem P., Satiennam T., Satiennam W., Jaensirisak S., Rujopakarn W.Effects of automated speed control on speeding intention and behavior on mixed-traffic urban arterial roads(2022) IATSS Research, 46 (4), pp. 492 - 498Scopus
58Tankasem P., Chaipanha W., Kaewwichian P., Kumphong J., Promraksa T., Sateinnam T.
Effects of drivers' speed during the yellow-light signal and satisfaction of drivers at the intersections with the red-light cameras(2022) Engineering and Applied Science Research, 49 (3), pp. 353 - 362Scopus
59Promvonge P., Promthaisong P., Skullong S.
Heat transfer augmentation in solar heat exchanger duct with louver-punched V-baffles(2022) Solar Energy, 248, pp. 103 - 120Scopus
60Eiamsa-ard S., Suksangpanomrung A., Promthaisong P.Enhanced heat transfer mechanism and flow topology of a channel contained with semi-circular hinged V-shaped baffles(2022) International Journal of Thermal Sciences, 177Scopus
61Promvonge P., Promthaisong P., Skullong S.Experimental and numerical thermal performance in solar receiver heat exchanger with trapezoidal louvered winglet and wavy groove
(2022) Solar Energy, 236, pp. 153 - 174Scopus
62Eiamsa-ard S., Chuwattanakul V., Safikhani H., Promthaisong P.Prediction of heat transfer and fluid flow in a cross-corrugated tube using numerical methods, artificial neural networks and genetic algorithms(2022) Thermophysics and Aeromechanics, 29 (2), pp. 229 - 247Scopus
63Promvonge P., Promthaisong P., Skullong S.Thermal performance augmentation in round tube with louvered V-winglet vortex generator(2022) International Journal of Heat and Mass Transfer, 182Scopus
64Wattana B., Aungyut P.Impacts of Solar Electricity Generation on the Thai Electricity Industry(2022) International Journal of Renewable Energy Development, 11 (1), pp. 157 - 163Scopus
65Khuntiptong A., Tangchaichit K., Polnumtiang S., Ladbut N., Wansasueb K.
Study of Brake Pad Shim Modification to Improve Stability Against High Frequency Squeal Noise by Finite Element Analysis(2022) Engineering Journal, 26 (9), pp. 25 - 34Scopus
66Prarin Chupawa, Wanwisa Suksamran, D. Jaisut, F. Ronsse, W. DuangkhamchanCombined Heat and Mass Transfer Associated with Kinetics Models for Analyzing Convective Stepwise Drying of Carrot Cubes Foods 2022, 11, 4045.Scopus
67Prarin Chupawa, Sudathip Inchuen, Donludee Jaisut, Frederik Ronsse & Wasan DuangkhamchanEffects of Stepwise Microwave Heating and Expanded Bed Height Control on the Performance of Combined Fluidized Bed/Microwave Drying for Preparing Instant Brown RiceFood and Bioprocess Technology (2023) 16:199–215Scopus
68Tangkhawanit, E., Meeso, N., & Siriamornpun, S. Changes in bioactive components, biological activities and starch digestibility of soymilk residues as affected by far-infrared radiation combined with hot-air and hot-air drying.  (2022).Drying Technology, 40(15), 3357-3370.Scopus
69Ratseewo, J., Warren, F. J., Meeso, N., & Siriamornpun, S. Effects of Far-Infrared Radiation Drying on Starch Digestibility and the Content of Bioactive Compounds in Differently Pigmented Rice Varieties. (2022).Foods, 11(24), 4079.Scopus
No.AuthorTitleJournalIndexed
1รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
Assoc. Prof. Dr.Sudsakorn Inthidech
Effect of Tungsten Equivalent
on HeatTreatmentBehaviorof
Semi-multi-alloyed White Cast
Iron for Abrasive Wear Resistance.
International Journal of Metalcasting volume 15, pages 229–240 (2021).ISI (Q2) / Scopus (Q1)
2รศ.ดร.ชลธีโพธิ์ทอง
Assoc. Prof.Dr.Chonlatee Photong
Effectsof intensityof magnetic
field generated byneodymium
permanent magnet sheets on
electrical characteristics of
monocrystalline silicon solar
cell.
IndonesianJournalof Electrical
Engineering and Computer Sciencethis link is disabled, 2021, 21(1), pp. 18–27
Scopus
3รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
Assoc. Prof. Dr.Juckamas Laohavanich
รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
Assoc. Prof. Dr.Suphan
Yangyuen
EFFECT OF SEED QUALITY
STIMULATION IN KHAO DAWK
MALI 105 PADDY DURING THE
DORMANCY PERIOD USING INFRARED RADIATION.
JournalofSustainabilityScience
and Management
Volume16 Number2,February
2021: 176-182
Scopus
4รศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ
Assoc. Prof.Dr.Yottha Srithep
Improving Polylactide Toughness by Plasticizing with Low
Molecular Weight Polylactide-Poly (Butylene Succinate)
Copolymer.
JournalofRenewable Materials;
Hendersonเล่ม 9,ฉบับ 7, (2021):
1267-1281.
ISI/ Scopus
5ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
Asst. Prof.Dr.Tawatchai Kunakote
Comparative Performance of
Twelve Metaheuristics for Wind
Farm Layout Optimisation.
Archives of Computational
Methods in Engineering (2021)
29, pages717–730
ISI Q1/
Scopus Q1
6รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
Multiple Hybrid of Lambda Iteration and Bee Colony Optimization Method for Solving
Economic Dispatch Problem.
International JournalonElectrical Engineering and Informatics
13(1):57-72 (2021).
ISI/ Scopus
7รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
A new hybrid algorithm combining ant lion optimization
and particle swarm optimization to solve an economic
dispatch problem with nonsmooth cost function | Nowy
algorytm hybrydowy łczcy
optymalizacj Ant Lion i optymalizacj roju czstek w celu
rozwizania ekonomicznego
problemu dystrybucji z funkcj
kosztów nierównomiernych
Przeglad Elektrotechnicznythis
link is disabled, 2021, 2021(9),
pp. 115–122
ISI/ Scopus
8รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
Monitoring System For A Bucket Milking MachineBased OnIo
T.
International JournalonElectrical Engineering Trenda and
Technology. Vol.69 (9), 29-33
(2021).
Scopus
9ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
Asst. Prof. Dr.Petch Pengchai
Roles of Packed Bed Porosity
on Performance of Biofilter
Microbial Fuel Cell in SyntheticLandfillLeachateTreatment.
Songyot Mongkulphit et al. /
GMSARN International Journal
15 (2021) 360-365
Scopus
10ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Optimal Reservoir of Small
Reservoirs by Optimization
TechniquesonReservoirSimulation Model.
ARPN Journal of Engineering
and Applied Sciencesthis link is
disabled, 2021, 16(10), pp.
1036–1044
ISI/ Scopus
11ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Developmentof decision-making support tools for future
reservoir management under
climate and land cover variability: A case study(Article)
International Review of Civil
Engineering, 12(4)pp.217-283
ISI/ Scopus
12ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Cross-drainage culvert design
under global climate and land
use changes.
Advances in CivilEngineeringthis link is disabled, 2021, Aritcle
ID 6625743
Scopus
13ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล
Asst. Prof. Dr.Nida Chaimoon
Nitrogen Flow Analysis Form
Different Land-Use of The Chi
River Basin (Maha Sarakham
Region, Thailand.
International Journal of GEOMATE, March., 2021, Vol.20, Issue 79, pp. 9-15ISI/ Scopus
14อ.ดร.บัญชา วัฒนะ
Dr.Buncha Wattana
ผศ.ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ
Asst. Prof. Dr. Supannika
Wattana
An Assessment of the Impacts
of Biodiesel Production on
Agriculture, Water, Energy and
Environment in Thailand.
GMSARN International Journalthis link is disabled,2021,15(1),
pp. 1–11
Scopus
No.AuthorTitleJournalIndexed
1รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
Assoc. Prof. Dr.Sudsakorn Inthidech
Effect of Tungsten Equivalent
on HeatTreatmentBehaviorof
Semi-multi-alloyed White Cast
Iron for Abrasive Wear Resistance.
International Journal of Metalcasting volume 15, pages 229–240 (2021).ISI (Q2) / Scopus (Q1)
2รศ.ดร.ชลธีโพธิ์ทอง
Assoc. Prof.Dr.Chonlatee Photong
Effectsof intensityof magnetic
field generated byneodymium
permanent magnet sheets on
electrical characteristics of
monocrystalline silicon solar
cell.
IndonesianJournalof Electrical
Engineering and Computer Sciencethis link is disabled, 2021, 21(1), pp. 18–27
Scopus
3รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
Assoc. Prof. Dr.Juckamas Laohavanich
รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
Assoc. Prof. Dr.Suphan
Yangyuen
EFFECT OF SEED QUALITY
STIMULATION IN KHAO DAWK
MALI 105 PADDY DURING THE
DORMANCY PERIOD USING INFRARED RADIATION.
JournalofSustainabilityScience
and Management
Volume16 Number2,February
2021: 176-182
Scopus
4รศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ
Assoc. Prof.Dr.Yottha Srithep
Improving Polylactide Toughness by Plasticizing with Low
Molecular Weight Polylactide-Poly (Butylene Succinate)
Copolymer.
JournalofRenewable Materials;
Hendersonเล่ม 9,ฉบับ 7, (2021):
1267-1281.
ISI/ Scopus
5ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
Asst. Prof.Dr.Tawatchai Kunakote
Comparative Performance of
Twelve Metaheuristics for Wind
Farm Layout Optimisation.
Archives of Computational
Methods in Engineering (2021)
29, pages717–730
ISI Q1/
Scopus Q1
6รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
Multiple Hybrid of Lambda Iteration and Bee Colony Optimization Method for Solving
Economic Dispatch Problem.
International JournalonElectrical Engineering and Informatics
13(1):57-72 (2021).
ISI/ Scopus
7รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
A new hybrid algorithm combining ant lion optimization
and particle swarm optimization to solve an economic
dispatch problem with nonsmooth cost function | Nowy
algorytm hybrydowy łczcy
optymalizacj Ant Lion i optymalizacj roju czstek w celu
rozwizania ekonomicznego
problemu dystrybucji z funkcj
kosztów nierównomiernych
Przeglad Elektrotechnicznythis
link is disabled, 2021, 2021(9),
pp. 115–122
ISI/ Scopus
8รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
Monitoring System For A Bucket Milking MachineBased OnIo
T.
International JournalonElectrical Engineering Trenda and
Technology. Vol.69 (9), 29-33
(2021).
Scopus
9ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
Asst. Prof. Dr.Petch Pengchai
Roles of Packed Bed Porosity
on Performance of Biofilter
Microbial Fuel Cell in SyntheticLandfillLeachateTreatment.
Songyot Mongkulphit et al. /
GMSARN International Journal
15 (2021) 360-365
Scopus
10ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Optimal Reservoir of Small
Reservoirs by Optimization
TechniquesonReservoirSimulation Model.
ARPN Journal of Engineering
and Applied Sciencesthis link is
disabled, 2021, 16(10), pp.
1036–1044
ISI/ Scopus
11ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Developmentof decision-making support tools for future
reservoir management under
climate and land cover variability: A case study(Article)
International Review of Civil
Engineering, 12(4)pp.217-283
ISI/ Scopus
12ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Cross-drainage culvert design
under global climate and land
use changes.
Advances in CivilEngineeringthis link is disabled, 2021, Aritcle
ID 6625743
Scopus
13ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล
Asst. Prof. Dr.Nida Chaimoon
Nitrogen Flow Analysis Form
Different Land-Use of The Chi
River Basin (Maha Sarakham
Region, Thailand.
International Journal of GEOMATE, March., 2021, Vol.20, Issue 79, pp. 9-15ISI/ Scopus
14อ.ดร.บัญชา วัฒนะ
Dr.Buncha Wattana
ผศ.ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ
Asst. Prof. Dr. Supannika
Wattana
An Assessment of the Impacts
of Biodiesel Production on
Agriculture, Water, Energy and
Environment in Thailand.
GMSARN International Journalthis link is disabled,2021,15(1),
pp. 1–11
Scopus
No.AuthorTitleJournalIndexed
1รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
Assoc. Prof. Dr.Sudsakorn Inthidech
Effect of Tungsten Equivalent
on HeatTreatmentBehaviorof
Semi-multi-alloyed White Cast
Iron for Abrasive Wear Resistance.
International Journal of Metalcasting volume 15, pages 229–240 (2021).ISI (Q2) / Scopus (Q1)
2รศ.ดร.ชลธีโพธิ์ทอง
Assoc. Prof.Dr.Chonlatee Photong
Effectsof intensityof magnetic
field generated byneodymium
permanent magnet sheets on
electrical characteristics of
monocrystalline silicon solar
cell.
IndonesianJournalof Electrical
Engineering and Computer Sciencethis link is disabled, 2021, 21(1), pp. 18–27
Scopus
3รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
Assoc. Prof. Dr.Juckamas Laohavanich
รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
Assoc. Prof. Dr.Suphan
Yangyuen
EFFECT OF SEED QUALITY
STIMULATION IN KHAO DAWK
MALI 105 PADDY DURING THE
DORMANCY PERIOD USING INFRARED RADIATION.
JournalofSustainabilityScience
and Management
Volume16 Number2,February
2021: 176-182
Scopus
4รศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ
Assoc. Prof.Dr.Yottha Srithep
Improving Polylactide Toughness by Plasticizing with Low
Molecular Weight Polylactide-Poly (Butylene Succinate)
Copolymer.
JournalofRenewable Materials;
Hendersonเล่ม 9,ฉบับ 7, (2021):
1267-1281.
ISI/ Scopus
5ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
Asst. Prof.Dr.Tawatchai Kunakote
Comparative Performance of
Twelve Metaheuristics for Wind
Farm Layout Optimisation.
Archives of Computational
Methods in Engineering (2021)
29, pages717–730
ISI Q1/
Scopus Q1
6รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
Multiple Hybrid of Lambda Iteration and Bee Colony Optimization Method for Solving
Economic Dispatch Problem.
International JournalonElectrical Engineering and Informatics
13(1):57-72 (2021).
ISI/ Scopus
7รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
A new hybrid algorithm combining ant lion optimization
and particle swarm optimization to solve an economic
dispatch problem with nonsmooth cost function | Nowy
algorytm hybrydowy łczcy
optymalizacj Ant Lion i optymalizacj roju czstek w celu
rozwizania ekonomicznego
problemu dystrybucji z funkcj
kosztów nierównomiernych
Przeglad Elektrotechnicznythis
link is disabled, 2021, 2021(9),
pp. 115–122
ISI/ Scopus
8รศ.ดร.อภินันท์อุรโสภณ
Assoc. Prof. Dr.Apinun Urasopon
Monitoring System For A Bucket Milking MachineBased OnIo
T.
International JournalonElectrical Engineering Trenda and
Technology. Vol.69 (9), 29-33
(2021).
Scopus
9ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย
Asst. Prof. Dr.Petch Pengchai
Roles of Packed Bed Porosity
on Performance of Biofilter
Microbial Fuel Cell in SyntheticLandfillLeachateTreatment.
Songyot Mongkulphit et al. /
GMSARN International Journal
15 (2021) 360-365
Scopus
10ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Optimal Reservoir of Small
Reservoirs by Optimization
TechniquesonReservoirSimulation Model.
ARPN Journal of Engineering
and Applied Sciencesthis link is
disabled, 2021, 16(10), pp.
1036–1044
ISI/ Scopus
11ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Developmentof decision-making support tools for future
reservoir management under
climate and land cover variability: A case study(Article)
International Review of Civil
Engineering, 12(4)pp.217-283
ISI/ Scopus
12ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
Prof. Dr.Anongrit Kangrang
Cross-drainage culvert design
under global climate and land
use changes.
Advances in CivilEngineeringthis link is disabled, 2021, Aritcle
ID 6625743
Scopus
13ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล
Asst. Prof. Dr.Nida Chaimoon
Nitrogen Flow Analysis Form
Different Land-Use of The Chi
River Basin (Maha Sarakham
Region, Thailand.
International Journal of GEOMATE, March., 2021, Vol.20, Issue 79, pp. 9-15ISI/ Scopus
14อ.ดร.บัญชา วัฒนะ
Dr.Buncha Wattana
ผศ.ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ
Asst. Prof. Dr. Supannika
Wattana
An Assessment of the Impacts
of Biodiesel Production on
Agriculture, Water, Energy and
Environment in Thailand.
GMSARN International Journalthis link is disabled,2021,15(1),
pp. 1–11
Scopus

Department

Mahasarakham University

Division of Staff

Student Affairs Division

Registration system

Division of Registration and Processing

Education Service Division

Graduate school

Library

External

Thai Society of Mechanical Engineers

Electrical Engineering Academic Association (Thailand)

Environmental Engineering Association of Thailand

Thai Society of Agricultural Engineering

Main Menu

Home

About Us

Course

Research

News & Activity

Faculty of Engineering Mahasarakham University

Kham Riang Subdistrict, Kantharawichai District
Maha Sarakham Province Postal Code 44150

Telephone : 043-029665
      - Press 1 Secretary office
      - Press 2 Undergraduate office
      - Press 3 Postgraduate office
      - Press 4 Alumni
      - Press 5 Head officer of academic and student development
      - Press 0 Secretary officer
Fax : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.