คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า
Thai-Laos project contest 2023 & Arduino Microcontroller

Thai-Laos project contest 2023 & Arduino Microcontroller

ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการ การประกวดโครงงาน Thai-Laos project contest 2023 อบรมภาษาอังกฤษ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Arduino...

เครื่องมือสาขาวิศวกรรมโยธา

บริการวิชาการ       เครื่องมือตรวจวัดและทดสอบวัสดุ สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ 100 ตัน เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ 300 ตัน เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย เครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม เครื่องนำความร้อน หน่วยงานภายใน กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่...