คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง EN-217 /ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี ได้ดำเนินโครงการ “สัมมนานิสิตเลือกสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์” นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นในนิสิตเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งมั่นในรายวิชาพื้นฐานให้ได้ผลการเรียนที่ดี และให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรแต่ละสาขาได้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งให้นิสิตสามารถตัดสินใจและเลือกสาขาตรงกับความถนัดความและต้องการของตนเองที่จะเข้าเรียนตามสาขาที่ตนเลือกในภาคเรียนต่อไป