คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการโครงการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า) ประจำปี 2565 ในรูปแบบแบบออนไลน์ และออนไซต์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ