คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันโครงงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (senior Project) ประจำปี 2566 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้นิสิต และเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงความสามารถ เป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ