คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 22–25 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการเสริมทักษะด้านการวิจัย และการพัฒนาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOD) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การทำวิจัยในต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในด้านการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขยายเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และหารือทำความร่วมมือการทำวิจัยในต่างประเทศพร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ และ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งศึกษาดูงานระบบสถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง และสาขาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของคณะฯต่อไป