คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ระหว่างวันที่ 19 – 27 สิงหาคม 2566 ณ UCSI University กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการฝึกอบรมในโปรแกรม “ Summer Immersion Leadership Program ” เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาดูงานโรงงานอุสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยทีมคณาจารย์และวิทยากร ของ UCSI University โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษจริงในด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตมีความสนใจในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อต่อยอดและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงานในอนาคตได้