คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (แข่งขันสะพานไม้ไอติม) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของนิสิต ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญวิชาการต่อไป