คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าปีงบประมาณ 2566 ณ ห้อง EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นิสิตใหม่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทราบโครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการต่างของสาขา ๆ ที่นิสิตต้องเข้าร่วม รวมทั้งเพื่อให้นิสิตและคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน