คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เขตพื้นที่ ม.เก่า และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการออกนิทรรศการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Open House 2022) โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรม Work shop การทดลองภายในห้องปฏิบัติการต่างๆ กิจกรรมนันทนาการเพื่อรับของรางวัล พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน อีกทั้งยังได้เห็นบรรยากาศของคณะฯ มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก