คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 650 คน จาก 5 ประเทศ หัวข้อในการอบรมคือ “International Workshop on Disaster Prevention and Mitigation and Flash Flood Prevention in Langcang-Mekong Countries” ซึ่งจัดในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Hohai University สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง โดยในส่วนประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นตัวแทนเข้าร่วม การจัดอบรมจะดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2566 โดยผู้เข้าร่วมได้รับใบประกาศนียบัตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การอบรมครั้งนี้มีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 181 คน