คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ผศ.ดร.นวรัตน์ พิลาแดง และ อ.กฤษฏิ์ เลิศล้ำ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “2023 International Workshop for Senior Personnel in Electric Power Sector of Countries along the Belt and Road” ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐและบริษัทผู้ประกอบการด้านการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดสมัยใหม่รูปแบบต่าง ๆ โดยมีกำหนดการในระหว่างวันที่ 6 – 27 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Shanghai University of Electric Power (SUEP) และหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งจะได้มีความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ในอนาคตร่วมกันต่อไป