คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายบริการวิชาการได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเบื้องต้น” ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นในการสร้างหุ่นยนต์ ในงานมีน้องๆให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับหุ่นยนต์ที่ตนประดิษฐ์ขึ้นมากลับอีกด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ บรรยายให้ความรู้ผู้ที่มีความสนใจเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ในเบื้องต้น เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป

ที่มา : ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม