คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2566 ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของ AUN-QA TABEE และ ABET จากนั้นได้ร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อให้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาและวางรากฐานหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรองและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้มีการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE ของสภาวิศวกรที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อตกลงสากลด้านวิศวกรรมศาสตร์