คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีส่วนร่วมในการสอน/การวิจัย (ครั้งที่2) ได้รับเกียรติจาก Mr.Jerry Tan, Managing Directoy of Lattel Robotics, a Singapore-based Company, Singapore. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเขียนแอปพลิเคชั่น ระบบAI ของหุ่นยนต์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานของระบบAI ของหุ่นยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สำหรับนิสิตส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีส่วนร่วมในการสอน/การวิจัย ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี