คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คลองสาร จ.ชัยภูมิ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการสำรวจภาคสนามประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี อาจารย์ ณัฏพงษ์ ลาดบัตร เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธามีความรู้ความเข้าใจในการทำงานสำรวจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อีกด้วย