คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 25-26 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม Avani Kon Kaen Hotel ห้องประชุมราชพฤกษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารประจำปี 2565
นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ภายในงานคณะผู้บริหารได้ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการบริหารงานตลอดจนนำเนอแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
และมีการแบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นการปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะฯ ตามกรอบเบื้องต้นที่วางไว้
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป