คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ รับฟังบรรยาย เรื่อง การสร้าจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมอบรมเตรียมความพร้อม หลักการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และบุคลากรร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ห้องสำนักงานเลขานุการฯ เพื่อความเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน และให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความน่าอยู่