คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (IRO2022) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022 และเพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าใจกติการูปแบบจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022