คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์) ให้การต้อนรับ และบรรยายถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบ Automation ,Smart Factory ,Robot Technology และ Plastic Injection Molding จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาร์เซลิก-ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี โดยมี Mr.Aiji Ioka (Managing Director Thailand Factory) และ Mr.Koichi Shibata (Director Design Factory 2) ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมดูงานกระบวนการผลิตตู้เย็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมตัวสู่วิศวกรอาชีพในอนาคต จากทีมงานรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ นิสิตได้ประสบการณ์นอกชั้นเรียน เห็นภาพเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ชัดเจนยิ่งขึ้น เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และมีการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป