คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับวิทยากร แนะนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน และเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความมั่นใจให้นิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เจมี่ นาย เจมี่ เสนะวัต เอี้ยงสำอางค์ ติวเตอร์ผู้มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ และทีมงาน เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีนิสิตทุกสาขา ทุกชั้นปีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ