คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะ และปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยมวัฒนธรรมการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 (ช่วงที่ 1) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรพิเศษ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน (EdPEx) คือ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเริ่มต้น การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะ และปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยมวัฒนธรรมการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด COVID-19