คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ณ แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะ และปรับกระบวนทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกิจกรรมการระดมความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จโดย ทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมการระดมความคิด/การรวมกลุ่มกันคิด แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและเสนอสมรรถนะที่โดดเด่นและพึ่งมีของหน่วยงานความสำเร็จในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับบุคลากรได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคณะฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น