คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง EN617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ SECRA (สนับสนุนโดย Erasmus) ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง , รศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล , ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง และ ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล เจ้าภาพจัดงานโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร มีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นหัวหน้าโครงการระดับประเทศ

ซึ่งการดำเนินโครงการ Erasmus+ โครงการ ‘SECRA’ หรือ ‘Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia’ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ ของ สหภาพยุโรป เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันขององค์กรมหาวิทยาลัย (UEC) ในด้านการรับมือกับภัยพิบัติในโครงการ ร่วมกับ ศรีลังกา ไทย และฟิลิปปินส์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการมีขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหา University-Enterprise Collaboration (UEC) และ Disaster Resilience (DR) ระหว่างประเทศสมาชิกโครงการได้แก่ เอสโตเนีย ฟิลิปปินส์ สวีเดน ศรีลังกา สหราชอาณาจักร และไทย