คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานบุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
โดยได้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ในงานมีพิธีมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับบุคลากรภายในคณะที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรภายในคณะ ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ด้วงคำจันทร์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ศาสตราจารย์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจัสกร กาญจนะ
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ศาสตราจารย์
และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตปัจจุบันที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เนื่องในโอกาสคณะครบรอบ 23 ปี จาก กลุ่มศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน
1.นายอภิชา เร่งสมบูรณ์สุข 61010310402
2.นายอดิศักดิ์ เลาะหนะ 62010310548
3.นายโยธิน บุญลอย62010370011
4.นายชนาธิป ไชยสาร 63010370037
ทั้งนี้ผู้บริหารได้สรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และนำเสนอแนวทางที่จะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2565 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป