คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานบุคลากรได้ดำเนินการจัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงาน ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการปรับหลักสูตร การสอน-เรียน สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา) เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป