คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้อง EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานบุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการ ภายในงานมีพิธีมอบของที่ระลึก โล่และเกียรติบัตร แก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ พร้อมร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อุดมศึกษา ทิศทางการปรับตัวสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป