คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการพร้อมร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนจบ การเข้าสัมภาษณ์งาน การแต่งการ และการเขียนเรซูเม่ จากตัวแทนบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งงานต่างๆ และเตรียมตนเองในการสมัครงานได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมในการเข้าสู่โลกของงาน ตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เตรียมความพร้อมในการทำงานหลังจบการศึกษาต่อไป