คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับ Internet of Things IoT) ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมากในการสมัครเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักการพื้นฐาน การประยุกต์ใช้งานและเสริมทักษะในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Internet of Things IoT ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติจริงในครั้งนี้