คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2565 ณ Champasak Grand Hotel เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ตัวแทนศาตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ผู้ก่อตั้งการประชุม STISWB ในการกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายทั้ง 15 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรในสี่ระดับอันได้แก่ ระดับสถาบัน ระดับนักวิจัย ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระดับนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกในการร่วมกันทางวิชาการ การบริการวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนด้านจรรยาบรรณของบุคลากร การทำนุบำรุงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ทั้งในระดับบุคลากร และนักศึกษา และเพื่อกระตุ้นคณาจารย์ให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย Prof. Yutaka Karasawa และ Mr.Thongsay Sayavongkamdy (Head of Provincial Governor’s Cabinet, Lao PDR) ในภาคบ่ายมีการนำเสนอบทความทางวิชาการ การ KM ของสำนักงานเลขาฯ การหารือความร่วมมือด้านการขนส่งโดยระบบรางจาก ไทย – ลาว – จีน ร่วมกันของเครือข่าย STISWB มีการมอบรางวัล Best Paper Award การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเครือข่าย และมอบรางวัลศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี้ยงช่วงค่ำ
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาดูงานที่ โรงงานดาวเรืองกาแฟ และเดินทางสู่ปากซองไฮแลนด์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานในไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์