คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันโครงงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (senior Project) ประจำปี 2565
ในรูปแบบแบบออนไลน์ และออนไซต์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้นิสิต
และเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงความสามารถ เป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ