คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

เอกสารดาวน์โหลด สำหรับนิสิต

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร Word

1. ใบปลดหนี้-64

2. ใบสำรองที่นั่งโปรเจค1

3. ใบสำรองที่นั่งโปรเจค2-1

4. บันทึกขอออกหนังสือรับรอง

5. บันทึกข้อความเปล่า

6. บันทึกขอสอบย้อนหลัง

7. บันทึกขอเทียบเคียงรายวิชา

8. บันทึกแก้ไขผลการเรียนเป็น-S-U

9. บันทึกขอค่าธรรมเนียมคืน

10. บันทึกขอเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค

11. บันทึกขอเปิดรายวิชา

12. คำร้องสำรองที่นั่งคณะฯ

เอกสาร PDF

1. ใบปลดหนี้-64

2. ใบสำรองที่นั่งโปรเจค1

3. ใบสำรองที่นั่งโปรเจค2

4. บันทึกขอออกหนังสือรับรอง

5. บันทึกข้อความเปล่า

6. บันทึกขอสอบย้อนหลัง

7. บันทึกขอเทียบเคียงรายวิชา

8. บันทึกแก้ไขผลการเรียนเป็น-S-U

9. บันทึกขอค่าธรรมเนียมคืน

10. บันทึกขอเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค

11. บันทึกขอเปิดรายวิชา

12. คำร้องสำรองที่นั่งคณะฯ

รูปแบบปริญญานิพนธ์

เอกสาร Word

1. หน้าปก-รองปก-หน้าอนุมัติ

2. สารบัญ

3. กิตติกรรมประกาศ

4. บทคัดย่อ

5. บทที่ 1 บทนำ

6. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7. บทที่ 3 วิธีการศึกษาและดำเนินการ

8. บทที่ 4 ผลการศึกษา

9. บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ

10. บรรณานุกรม

11. ภาคผนวก

12. ประวัติย่อผู้วิจัย

เอกสาร PDF

1. หน้าปก-รองปก-หน้าอนุมัติ

2. สารบัญ

3. กิตติกรรมประกาศ

4. บทคัดย่อ

5. บทที่ 1 บทนำ

6. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7. บทที่ 3 วิธีการศึกษาและดำเนินการ

8. บทที่ 4 ผลการศึกษา

9. บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ

10. บรรณานุกรม

11. ภาคผนวก

12. ประวัติย่อผู้วิจัย

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.