คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมทักษะด้านการวิจัย และการพัฒนาในต่างประเทศครั้งที่ 2 เพื่อส่งบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าอบรมการทำวิจัยระยะสั้น พัฒนาทักษะด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ เตรียมความพร้อมเพื่อหลักสูตรใหม่วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การทำวิจัยในต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในด้านการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และขยายเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2566