คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft excel เพื่อให้นิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 มีความพร้อมในการใช้โปรแกรมดังกล่าวในการเรียนรายวิชาต่างๆของหลักสูตรต่อไป โดยมีวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสิทธิ์ เอมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้