คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ บริเวณสระน้ำ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมแห่ถวายต้นดอกเงินกัณฑ์หลอน งานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด แบบวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม