คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร คณาจารย์นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรฯ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลงานเรื่อง “ชุดนวัตกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาชุมชน” พร้อมทั้งร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล โดยทีมนักวิจัยได้แก่ รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผศ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด และคณะ