คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิศวกรรมปฏิบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ประธานหลักสูตร

email: nattawoot.s@msu.ac.th
Scholar

รองศาสตราจารย์.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering)
email: chonlatee.p@msu.ac.th
Biographical Data
Scholar
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ

Ph.D.(Chemical Engineering)
email: adisak_pattiya@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  อุรโสภณ

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
email: Aurasopon@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง

วศ.ด.(วิศวกรรมสำรวจ)
email: siwakaewplang@yahoo.com
Biographical Data

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อม

ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
email:alongkorn_lamom@hotmail.com

อาจารย์ ดร.สริญญา  ศาลางาม

Ph.D. (Industrial Engineering and Management)

อาจารย์ ณัฏพงษ์ ลาดบัตร

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
email: Nuttapong.l@msu.ac.th

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.