คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล ไชยดวงศรี

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ประธานหลักสูตร

email: nuttapon.c@msu.ac.th
Biographical Data
Scholar

ศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

Ph.D. (Engineering)

Scholar
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุรโสภณ

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
email: Aurasopon@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering)
email: chonlatee.p@msu.ac.th
Biographical Data
Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

Ph.D.(Electrical Engineering)
email: niwat.a@msu.ac.th
Biographical Data
Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
email: nattawoot.s@msu.ac.th
Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ เสริมผล

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
email: chaiyong.s@msu.ac.th
Biographical Data
Scholar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ พิลาแดง

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
email: nawarat.p@msu.ac.th
Biographical Data
Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ

Ph.D.(Engineering)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วัฒนะ

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
email: buncha.w@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ทองแสน

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
email: taweesak.t@msu.ac.th
Scholar

อาจารย์กฤษฏิ์ เลิศล้ำ

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
email: krit.l@msu.ac.th
Scholar

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.