คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจัสกร กาญจนะ

Ph.D.(Urban Engineering)
ประธานหลักสูตร

email: wajussakorn.k@msu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล

Ph.D.(Environmental Engineering)
email: n.seelsaen@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร เพ็งชัย

Ph.D.(Environmental Engineering)
email: petchpengchai@zoho.com
Biographical Data
Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรษ ทวงชน

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
email: sattawat.t@msu.ac.th
Biographical Data
Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี

Ph.D.(Chemical and Environmental Engineering)
email: surachai.w@msu.ac.th

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.