คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา ลาลุนนท์

Ph.D.(Industrial and Manufacturing Engineering)
ประธานหลักสูตร
email: onuma.l@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์
ศรีประทีป

D.Eng.(Design and Manufacturing Engineering)

รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ

D.Eng.(Engineering Mechanics and Energy)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช

ปร.ด.(วิศวกรรมโลหการ)
email : sudsakorn.i@msu.ac.th
Scholar

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศฐา ศรีเทพ

Ph.D.(Mechanical Engineering)
email: yottha.s@msu.ac.th
Scholar

อาจารย์ ดร.สริญญา ศาลางาม

Ph.D.(Industrial Engineering and Management)
email: sarinya.sa@msu.ac.th
Scholar

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.