คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ประธานหลักสูตร

email: narin.s@msu.ac.th

Biographical Data

Scholar

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

email: juckamas.l@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

email: suphan.y@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ

Ph.D.(Chemical Engineering)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์
เชี่ยวชาญวัฒนา

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

email: cherdpong.c@msu.ac.th

Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

email: tawatchai.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

email: sopa.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง

วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

email: pitak.p@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.กิตตินันท์ วันสาสืบ

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

email: kittinan_w@kkumail.com

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.