คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ส่งมอบผลงานวิจัยและการถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งมอบผลงานวิจัย เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งเคลื่อนย้ายได้ โดยเป็นผลงานวิจัยของท่าน รศ.ดร.จักรมาส เหลาหวณิช รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ ผศ.ดร.เชิดพงศ์ เชี่ยวชาญวัฒนา และยังมีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ดังนี้
1) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
2) นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการแทน นายก อบจ. กาฬสินธุ์
3) นายสุทิน กาญจนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ: การเลี้ยงไก่นอกคอก /วิธีการและขั้นตอนในการเลี้ยง/ การจำหน่ายไข่และคุณประโยชน์ของไข่ไก่นอกคอก
4) นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ: การเลี้ยงปลาในบ่อดิน/ การเลี้ยงปลาในกระชังบก/ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่/การอบรมให้ความรู้อื่นๆ
5) นายวิรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ: คุณภาพดิน/ พด.ต่างๆ และวิธีการนำไปใช้/วิธีการทำปุ๋ยหมักด้วยพด.ชนิดต่างๆ
6) นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
7) นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด
8)ผู้ช่วยศาสตราจาร์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ: คณาจารย์คณะเทคโนโลยี
9) นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย เกษตรอำเภอยางตลาด
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ: การปลูกผักตามฤดูกาล
1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
2. การเพาะพันธุ์ผักสลัดชนิดต่างๆ
3. วิธีการปลูกผัก
นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด อบจ. อีกหลายโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางภัลลิกา ดลรักษ์ = ผอ.กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนี้

 • โรงเรียนบัวขาว = นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ
 • โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ = นายวุฒิ ขจร
 • โรงเรียนลำปาววิทยาคม = นายวนิช บุดดี
 • โรงเรียนเมืองสมเด็จ = ดร.พายุ วรรัตน์
 • โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ = นายอรุณ อิ่มสง่า
 • โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี = นางสาวกมลเนตร คำไสย์
 • โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร = นายศิริพงษ์ ลุนอุดม
 • โรงเรียนดงมูลวิทยาคม = นายศิริพงษ์ ลุนอุดม รก.ตำแหน่งผอ.
 • โรงเรียนทรายมูลวิทยาคม = นายบุญเรือง แสนโคตร
 • โรงเรียนหนองห้างพิทยา = ดร.โชติกา ด่านนอก
 • โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม = ดร.สิริลักษณ์ พรสุวรรณ์
 • โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม = นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง (เจ้าของสถานที่)
  คณะผู้บริหาร จาก ม.มหาสารคาม
  10) ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
  11) รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่
  13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์